Chenghao Lyu’s paper accepted to VLDB 2022

Highlight, New Paper

Chenghao Lyu and Yanlei Diao’s paper “Fine-Grained Modeling and Optimization for Intelligent Resource Management in Big Data Processing” is accepted to VLDB 2022.

Authors: Chenghao Lyu, Qi Fan, Fei Song, Arnab Sinha, Yanlei Diao, Wei Chen, Li Ma, Yihui Feng, Yaliang Li, Kai Zeng, and Jingren Zhou